MEDIELICENSEN
INDEFRA

Dokumentar
Jan H.Pedersen  marts 2014.
Modtager og gengiver man billedprogrammer fra Danmarks Radio!
er man forpligtet til at betale medielicens da man opfylder lovpagraf 69
Modtager og gengiver man ikke billedprogrammer fra Danmarks Radio!
er man ikke forpligtet til at betale medielicens da man ikke opfylder lovpagraf 69
Jeg henholder mig til.
Den Europæiske Unions Charter om Grundlæggende Rettigheder Artikel 11
Citat
  
Citat slut
Bekendtgørelse af lov om ophavsret LBK nr 202 af 27/02/2010 Gældende Lov.
Citat.
§ 22. Af et offentliggjort værk er det tilladt at citere i overensstemmelse med god skik og i det omfang, som betinges af formålet.
Citat slut.
Samt.
Citat.
§ 32. Diskussionsudsendelser i radio og fjernsyn, hvorunder almene spørgsmål drøftes, må gengives uden ophavsmandens samtykke. Ophavsmanden har dog eneret til at udgive samlinger af sine egne indlæg.
Citat slut.
Efterfølgene bruges der * i stedet for citat da dette er et anerkendt tegn at bruge.
Når der står billedprogrammer eller -tjenester, der er udsent til almenheden!
menes der det der er udsendt fra Danmarks Radio og TV 2-regionerne ikke andre steder fra. (husk det)
jeg vil prøve at holde Q&A og billeder i bunden af siden, de er nummereret, så der kan henvises til dem.
Denne dokumentation handler ikke om mig (min person) men om forståelsen omkring Medielicens loven,
på den måde at efter at have læst og forstået det skrevne, så forstår man forløbet fra medielicensens ikraftræden og til nu.
For forståelse af det, er der nødt til at indgå b.l.a. min personlige oplevelse med hensyn til medielicens, som jeg genfortæller noget af.
I Juni måned 2013 opsagde jeg licensen (nu skulle det være) i kraft af at jeg ikke har TV, har faktisk ikke set fjernsyn de sidste ca. 7 år har aldrig haft nogen mobiltelefon eller noget der ligner, og har ikke modtaget billedprogrammer fra Danmarks Radio, det vil sige! sidst i Januar 2014 var jeg lige inde på Bonanza i ca 15 min. (det svarede absolut ikke til mine forventninger). (Hvad der skete efterfølgene kunne være fordi de på deres baggrundstjek kan se at denne IP adresse modtog billedprogrammer)
Den 31 Januar 2014 ca klokken 20 ringer det på døren og der står en Licensmand, jeg forklarede at licensen var opsagt, han begyndte så at snakke om medielicens? var ikke bekendt med at det nu hed Medielicens, han spurgte efter licenspligtige apparater, Jeg sagde til ham ! du kan komme indenfor, det sagde han nej tak til, gav ham hånden, som menneske til menneske kom nu indenfor, så gik han med ind i stuen. Han kunne konstatere intet fjernsyn, ingen mobiltelefon eller smart phone liggene nogle steder, han kunne se et par komputere og på monitoren var koden for en html side jeg var ved at sætte op, jeg sagde ja det er bare en simpel html side jeg laver, han spurgte om jeg hørte net radio, nej sagde jeg (elendig kvalitet er ulideligt at høre på) og sådan gik det, intil han sagde (og det er grunden til at jeg fortæller denne historie) så siger jeg til dem at du bruger komputeren til at programmere på, og så var han på vej ud af døren.
Han viste overhovedet ingen interesse i om komputeren var tilsluttet nettet eller ej
intet var skjult, ruteren kunne han ikke undgå at havde set.
Jeg forstår nu grunden til at han ikke spurgte til om komputeren var på nettet!. Han kunne høre og forstå at jeg er et ærligt menneske, og i kraft af at jeg ikke er frakmenteret af at side og kigge på fjernsyn, ville jeg pontentialt give mere modstand end hvad de ville få ud af det hvis de tilmeldte mig licens. Så bedere at lade mig være i fred. Men der var et problem!
min frihed var blevet krænket
Hvordan kan det være at når jeg går på internettet så skal jeg betale Danmarks Radio 2400.- pr. år og jeg ønsker ikke noget fra dem?
Hvad er den underlæggene begrundelse for det? nu er jeg af den efterhånden sjældne type der studere videre på det i dag, som jeg studerede i går, og sådan fremdeles, jeg bliver i samme emne, og ja det er grunden til at jeg ikke ser frakmenteret fjernsyn, på internettet kan man selv vælge hvad man vil se og læse, man kan blive ved med at holde sig til samme emne, og på den måde virkelig få en grundlæggene forståelse for det man studere.
Ok der var ingen vej udenom jeg måtte vide noget om Medielicens, så det brugte jeg al min tid på, intet kunne få mig væk fra det, her er hvad jeg lærte
Den 03/02/2014 opsagde jeg igen Licensen online og fik denne besked 9 dage efter
9 dage! fordi de skulle se om jeg modtog billedprogrammer fra dem, hvis jeg gjorde så ville de have tilmeldt mig licens, eller sendt et brev hvor jeg skulle skrive under på at jeg ikke har nogle licenspligtige apparater.
Jeg må bede læseren om virkelig at forstå hvad der er skrevet her omkring lovbekendtgørelser fra Justitsministeriet
idet der fra DRlicens henvises til lovbekendtgørelser, samt det direkte link til en lovbekendtgørelse på kulturministerets hjemmeside.
  
Lovbekendtgørelser

*Men skal sammenholde den oprindelige hovedlov med senere ændringslove.*
Samt
*Lovbekendtgørelser er uden selvstændig retlig betydning.
Der er alene tale om en praktisk sammenskrivning af flere lovtekster.
Er der fejl i lovbekendtgørelsen, er det således ikke denne, men de love, som den er udarbejdet på grundlag af, der gælder.
Lovbekendtgørelser kan udstedes uden særlig lovhjemmel.*
Lovteksten.
Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om leje (Gennemførelse af medieaftale 2007-2010 m.v.)
Dette er en hovedlov. (den der ligger tættest op af Grundloven)
Dronning Margrethe II skrev også under på Ændringslov nr 1569 af 20/12/2006. hvori Stk. 20 Kapitel 10. Licens § 69. ingår.
§ 69 ingår nu i Lov bekendtgørelse nr 1188 af 23/09/2013 Gældende Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed.Fortolkning af Teksten i LBK nr 1188 Kapitel 10. § 69. Gældene Lov.


*§ 69. For apparater, som kan modtage og gengive billedprogrammer eller -tjenester, der er udsendt til almenheden, skal der betales medielicens.*


En komputer bliver tilkoblet internettet!
Kan komputeren modtage billedprogrammer fra DR?
Nej! Der er ikke udsendt billedprogrammer fra DR til den del af almenheden som denne komputer udgør
Komputeren kan ikke modtage og gengive, billeprogrammer der ikke er udsendt.

Betingelserne for at opkræve Medielicens i henhold til § 69 er ikke opfyldt.

Betingelserne bliver først opfyldt når man via Komputeren skaber en forbindelse til DR og bekræfter send af billedprogrammer

Først nu er der indgået en kontrakt om at betale Medielicens, da Apparatet nu opfylder pararaf 69.
Den eneste måde hvorpå paragraf 69 kan blive opfyldt på, er at man, selv aktivt skaber en forbindelse til DR og bekræfter send billedprogrammer.
Hvorfor er lovteksten i paragraf 69 udformet på denne måde?
Paragraf 69 må ikke have beføjelser der går ud over Grundloven.
Danmarks Riges Grundlov § 71 Stk. 1.
*Den personlige frihed er ukrænkelig.*
Ukrænkelig frihed til selv at vælge, inden for de gældende love.
Ukrænkelig frihed til selv at vælge en bindene kontrakt med Danmarks Radio.

Paragraf 69 overholder Grundloven og international Love.
Men som det erfares efterfølgene, bliver Grundloven og internationale love suspenderet.
Sådan at Medielicensloven nu har   Totalitært, Oligarkisk status.

Dato, Navne, er udeladt, Jeg er selvfølgelig spørgeren
Personlige svar er ændret til standard svar for ikke at kunne identificere specifikke personer.
Kun det vigtigste er medtaget.
Spørger:
Jeg ikke har tv eller mobiltelefon, kun en komputer på internettet, og jeg vælger ikke at få billeprogrammer tilsendt fra DR er jeg så forpligtet til at betale medielicens?
DRlicens:
Ja ifølge lovgivningen, så snart der er internet på din komputer så bliver du licenspligtig
Spørger:
Du kender da paragraf 69 i loven om radio og fjernsynsvirksomhed ikke?
DRlicens
Jeg har den ikke i hovedet
Spørger:
Du har den ikke i hovedet?
DRlicens
Det har jeg ikke der er jo mange forskellige
Spørger:
Nej det er der da ikke, paragraf 69 er jo bare en linie
DRlicens
Jeg skal prøve at se, nej den kender jeg ikke, den har jeg heller ikke her
Spørger:
Den lyder! For apparater der kan modtage og gengive billedprogrammer eller -tjenester der er udsendt til almen heden skal der betales medielicens. Så står der! der er udsendt til almenheden, når jeg nu tager min komputer og sætter til internettet og ikke ber om nogle billedprogrammer fra jer af, sender i så nogle billedprogrammer til mig?
DRlicens:
Du har adgang til
Spørger:
Ja jeg har adgang, men bliver der sendt noget?
DRlicens:
Det gør der når du går ind på vores hjemmeside
Spørger:
Ja det forstår jeg godt men det ønsker jeg ikke at gøre
DRlicens:
Nå men det kan du ikke, det er der mange der siger, jeg vil prøve at forklare dig på en anden måde
Spørger:
Nej bliver der udsendt noget til mig når jeg ikke ber om at få noget tilsendt?
DRlicens:
Ikke dig personligt
Spørger:
Jeg er jo en del af almenheden og når der ikke bliver sendt noget til mig, så kan mit apparat ikke modtage det
DRlicens
Det kan det jo
Spørger:
Nej for det skal udsendes først, den eneste måde hvorpå det kan blive udsendt på er at jeg går ind og ber om at få det sendt. men prøv at høre! paragraf 69 skal overholde Grundloven, og Grundloven siger i paragraf 71 stk.1 at den personlige frihed er ukrænkelig, frihed til selv at vælge inden for de gældene love, frihed til selv at vælge en kontrakt med DR, der står ikke i lovgivningen at når jeg går på nettet at så skal jeg gå ind på dr.dk og be om at få noget tilsendt
DRlicens:
nej (der bliver bekræftet at jeg er ikke tvunget til at gå ind på DR.dk)
Spørger:
Så opfylder jeg jo heller ikke paragraf 69
DRlicens:
Det gør du
Spørger:
Nej det gør jeg ikke for der bliver ikke sendt noget til mig
DRlicens:
Så snart der er komputer med internet forbindelse
Spørger:
Jamen der bliver jo ikke sendt noget til mig
DRlicens:
Man har adgang til det
Spørger:
Ja men det ønsker jeg ikke
DRlicens:
Men det kan du ikke slippe for
Spørger:
Paragraf 69 lyder for apparater som kan modtage, apparatet kan ikke modtage noget der ikke er sendt. Det er en sandhed, Det kan kun opfyldes på en måde og det er at jeg går ind og ber om at få noget tilsendt, men det ønsker jeg ikke

Samtalen forsætter lidt endnu, uden yderligere bekræftelse på at intet er sendt når jeg ikke har været inde på dr.dk, kun dette, en gang (ikke dig personligt)

Spørger:
Jeg har en komputer som jeg vil sætte til internettet, men jeg vil ikke gå ind på dr.dk og be om at få tilsendt billeprogrammer
DRlicens:
Nej men det bestemmer du selv, ifølge bekentgørelsen skal du betale licens når du har en komputer på internettet uandset hvilke websider du bruger og uanset hvad du ser.
Spørger
De efterfølgende love skal overholde hovedloven paragraf69 i loven om radio og fjernsynsvirksomhed, den er du bekendt med ikke?
DRlicens:
ja
Spørger:
Kunne du nævne hvad der står?
DRlicens:
Der skal betales medielicens for apparater......
Spørger:
Nej kunne du nævne den præsis?
DRlicens:
Jeg sider med lovbekendgørelsen her...
Spørger:
Der står! For apparater der kan modtage og gengive billedprogrammer eller -tjenester der er udsendt til almenheden skal der betales medielicens
DRlicens
Det kan din komputer hvis du er på internettet
Spørger:
Det kræver at jeg går ind på dr.dk
DRlicens:
Det kan du, der står ikke hvis du gør det, der står KAN modtage
Spørger:
Når jeg går på internettet og ikke ber om at få noget tilsendt fra jer, så bliver der ikke noget sendt til mig
DRlicens:
Du har mulighed for det
Spørger:
Ja det forstår jeg godt, jeg har mulighed for det, men jeg spørger dig et JA eller NEJ bliver der sendt noget til mig?
DRlicens:
Der skal du jo selv gå ind på den webside
Spørger:
Jeg vælger ikke at gå ind på nogen webside
DRlicens:
Du må gå ind og læse den bekendtgørelse for har du det apparat skal du betale
Spørger:
Jeg spørger dig bliver der udsendt noget til mig når jeg ikke går ind på dr.dk
DRlicens:
Du har mulighed.....
Spørger:
Jeg har mulighed men bliver der rent faktisk sendt noget til mig?
DRlicens:Men ifølge lovgivningen skal du betale hvis du har muligheden
Spørger:
Jeg spørger dig bliver der sendt noget til mig?
DRlicens:
Det gør der hvis du går ind på dr.dk
Spørger:
Ja det forstår jeg godt, det er betinget af at jeg går ind og lave en bindene aftale med jer og så opfylder jeg paragraf69 men jeg spørger dig bliver der udsendt noget til mig?
DRlicens:
Det gør der hvis du går ind på dr.dk
Spørger:
Det forstår jeg men paragraf 69 skal jo overholde grundloven og i paragraf71 stk.1 står den personlige frihed er ukrænkelig, hvorfor afbryder du mig? hvorfor afbryder du mig? hvorfor afbryder du mig? jeg har en ukrænkelig frihed til at vælge om jeg vil gå ind på dr.dk
DRlicens:
Det står ikke i Grundloven at det skal være gratis
Spørger:
At hvad skal være gratis?
DRlicens:
Der står ikke at det skal være gratis at modtage
Spørger:
Jamen jeg modtager jo ikke noget
DRlicens:
Jo det kan du, det har du mulighed for
Spørger:
Men det vil jeg jo ikke
DRlicens:
Det er op til en selv eller ej, men du skal betale det siger lovgivningen
Spørger:
prøv at høre, når jeg vælger ikke at modtage noget, så er betingelserne ikke opfyldt, min komputer (bliver igen afbrudt)
DRlicens:
Hvis du vælger, kan du modtage
Spørger:
Det ønsker jeg ikke
DRlicens:
Du skal stadivæk betale licens for du har muligheden for det
Spørger:
Jeg har muligheden for det, men jeg opfylder ikke paragraf69
DRlicens:
Jeg syntes at du skal skrive herind så skal vi nok svare dig, jeg har prøvet at svare dig på telefon men du vil ikke forstå
Spørger:
Undskyld hvad er det jeg ikke vil forstå?
DRlicens:
Du vil ikke forstå at ifølge bekendtgørelsen står der at hvis man har et licenspligtigt apparat skal man betale
Spørger:
Jeg forstår godt hvis det er et licenspligtigt apparat

Og i samme stil forsættes der i ca. 10 min. Ikke en eneste gang
bliver det bekræftet at ingen billedprogrammer er udsendt til mig når jeg ikke har været inde på dr.dk og bestille dem.
Kik på lovteksten igen

For apparater, som kan modtage og gengive billedprogrammer eller -tjenester, der er udsendt til almenheden, skal der betales medielicens.*

Hvis man nu spurgte! Denne komputer som har været på internettet i 5år og ikke på noget tidspunkt har valgt at bruge dr.dk
Har DR udsendt billedprogrammer til denne komputer?
Svaret er et ubetinget nej.

(Det vil DR Licens ikke svare nej til, de kan ikke, fordi så bekræfter de at betingelserne for at betale medielicens ikke er til stede, i henhold til § 69)

Kan apparatet modtage noget der ikke er udsendt?
Svaret er igen et ubetinget nej.
( der er udsendt til almenheden ) skal med for at forstå hele lov teksten.
Spørger:
Jeg tror at jeg bliver nødt til at fortælle befolkningen det.
DRlicens:
ja det syntes jeg er en god ide de kender lovene i forvejen det er man jo forpligtet til i dette land.

Som det forstås så ønsker kulturministeret ingen kommunikation
Sendt 05/02/2014. 30 dage efter, ingen svar! er det en kommunikation?

Der må ikke være nogen misforståelser omkring medielicensloven.
Modtager og gengiver man billedprogrammer fra Danmarks Radio!
er man forpligtet til at betale medielicens da man opfylder lovpagraf 69  Lovene skal overholdes

Modtager og gengiver man ikke billedprogrammer fra Danmarks Radio!
er man ikke forpligtet til at betale medielicens da man ikke opfylder lovpagraf 69
Hvis du ikke vil betale Licens for noget du ikke modtager, kan licensen opsiges i henhold til Paragraf 69.
men det skal understreges og det kan ikke understreges nok.
Så må du under ingen omstændigheder modtage / gengive billedprogrammer fra Danmarks Radio.
Heller ikke bare lige en enkelt gang
,
 Gør du det aligevel!
indgår du en kontrakt om at betale medielicens fordi du nu opfylder lovteksten i Paragraf 69
Og Hvis du så ikke betaler Medielicensen nu, overtræder du loven, du vil tabe en hver sag juridisk, hvis Danmarks Radio kan se det på deres Baggrundstjek.
(afhængig af hvilket apparat du har brugt)
Det er disse mennesker som DR Licens sender brev til og beder dem skrive under på at de ingen lisenspligtige apparater har, eller en regning, og hvor de kan hæve beløbet fra din Konto.

Hvorfor forstår mennesker ikke lovteksten?
fordi sætningerne står ikke i den rækkefølge de burde!
*§ 69. For apparater, som kan modtage og gengive billedprogrammer eller -tjenester, der er udsendt til almenheden, skal der betales medielicens.*
Når man læser det første
(For apparater, som kan modtage og gengive billedprogrammer)
vil man uvildkårlig svare ja, på grund af at man sætter (som kan modtage og gengive billedprogrammer) i forhold
til apparatet (min komputer har en hurtig CPU og hurtig internet, så den kan godt modtage og gengive billedprogrammer)
eller (jeg har set billedprogrammer fra Danmarks Radio, så den kan godt modtage og gengive billedprogrammer).
Som kan modtage bliver ikke sat i forhold til om der ren faktisk bliver udsendt billedprogrammer til den del af almenheden som man udgør.
Når man nu har erkendt over for sig selv at apparatet kan modtage og gengive billedprogrammer, så vil man uvildkårligt også erkende at billedprogrammerne er udsendt, da dette er underforstået for at apparatet kan modtage.
Lov teksten skrevet hvor sætningerne står i den rigtige rækkefølge!
for billedprogrammer eller -tjenester, der er udsendt til almenheden, som apparater kan modtage og gengive, skal der betales medielicens.
Og hvorfor er dette den rigtige rækkefølge af sætningerne?
Nu afspejler teksten hvad der fysisk sker i rigtig rækkefølge
Billedprogrammer sendes, Apparatet modtager, og gengiver det
er denne tekst så nemmere at forstå?
for billedprogrammer eller -tjenester, der er udsendt til almenheden
Hvad vil man tænke hvis man så dette først!
man kunne meget nemt få denne tanke
ja men jeg modtager ikke noget nu! hvor jeg læser denne lovtekst
eller måske
ha der bliver ikke udsendt noget til mig for jeg bruger ikke Danmarks Radio.
når man så ser næste sætning (som apparater kan modtage og gengive)
er der ikke langt til erkendelsen af at apparatet kan ikke modtage noget der ikke er udsendt

Omskrevet for lettere at forstå, men præsis den samme mening.
Medielicens Loven!        For Film, der er udsendt til almenheden, som apparater kan modtage
DR og politikkerne!        For Film, som apparater kan modtage
For bolde, der bliver udkastet til almenheden fra DR. som mennesker kan gribe
Ingen bolde bliver kastet til Pia
Pia kan ikke gribe en bold der ikke bliver kastet
Der er kun en måde hvorpå Pia kan gribe bolden!
at hun tager kontakt til DR og ber dem kaste en bold

Man ser i svar på spørgsmål at der bliver skrevet! at det har ingen betydning, om man benytter sig af DRs tv- og internettilbud eller ej.
dette strider imod teksten i lov paragraf 69, hvordan kan det forsvares juridisk at skrive det?
Det kan forsvares på denne måde!
det har ingen betydning, om man benytter sig af DRs tv- og internettilbud eller ej.
at medielicensen er en apparatafgift.

Du sider i stuen og ser fjernsyn, du betaler ikke licens.
Licensmanden kommer ind i stuen og siger!
Licensbetalingen er ikke afhængig ........................
sådan ville han ikke sige, men!
Licensbetaling er ikke afhængig...........................
-------------
Du sider i stuen og ser fjernsyn, du betaler licens.
Licensmanden kommer ind i stuen og siger!
Licensbetalingen er ikke afhængig ........................
sådan ville han sige
-------------
når der står Licensbetalingen er ikke afhængig................
hentydes der til en der betaler licens, og rigtigt! en der betaler licens skal betale uanset om der benyttes drs tv- internettilbud eller ej.
det er op til licensbetaleren selv at opsige sin licens, hvis DRs tilbud ikke ønskes.
Læg mærke til at i den næste står der ikke sådan her!
Du skal betale medielicens, hvis du har et apparat, uanset om du ikke ser DR tv eller bruger dr.dk
(medielicenspligtig) er indskudt
og har man et medielicenspligtigt apparat skal der selvfølgelig betales licens.
igen! det er op til licensbetaleren selv at opsige sin licens, hvis DRs tilbud ikke ønskes.

Se (1) (der er udsendt til almenheden) mangler
*alle licenspligtige apparater i den pågældende husstand*
fulstændig rigtigt, det gælder kun dem der er licenspligtige.
der stod jo ikke, alle apparater i den pågældende husstand.
En licensmand der kommer til din dør, vil altid spørge om der findes licenspligtige apparater, og så kunne du sige! det eneste jeg har er en komputer på nettet men jeg bruger ikke Danmarks Radio og så siger licensmanden, det er ligemeget du skal betale medielicens, så jeg tilmelder dig.
Juridisk set har licensmanden ikke gjort noget forkert, han spurgte efter licenspligtige apparater og du sagde at du havde en komputer, i den tro at alle komputere er licenspligtige. Men kendte du loven ville du sige nej jeg har ingen licenspligtige apparater, for i dette tilfælde er komputeren ikke licenspligtig efter lovens bogstaver i paragraf 69. Licensmanden ville aldrig spørge sådan her! om der findes apparater i hustanden, det er altid licenspligtige apparater.
tilfældige kommentarer fra nettet.

Jeg tror at man har fanget hvordan det er sat sammen.
Mennesker kender ikke loven om medielicens! men hvordan skulle de også det når den bliver skjult. Der kan dog komme lidt frem.
*Folk må jo selv bestemme, om de vil følge lovens bogstaver,*
Pejer det ikke hen imod paragraf 69?
Pia som ikke har et licenspligtigt apparat, har været på internettet i 5år, og har ikke modtaget billedprogrammer fra DR,
betaler selvfølgelig ikke medielicens, (hun overholder loven) er hun sortseer?
NEJ
Som det læses af avisartiklen er det jo også kun sortseere man går efter, og ikke efter dem der overholder medielicensloven.


Det var kulturministeren Brian Mikkelsen der fremlagde medieudspillet Den 9. maj 2006
Uffe Elbæk var Kulturminister fra 03/10/2011 til 06/12/2012
Her er hvad Uffe Elbæk sagde på hans Facebook side (fra hvad jeg kan se) sidst i Oktober 2011
Sandheden bliver sagt her!
Medielicensen er ikke om man har apparater, men om man modtager billedprogrammer.
fulstændig som paragraf 69 lyder

en kommentar til ovenstående der viser hvor lidt mennesker forstår omkring medielicensen.
*Kulturminister Uffe Elbæk har svaret mere uddybende på de mange spørgsmål på hans facebook-væg*
Hvad svarer han ellers? fra de mange spørgsmål, på hans facebook-væg?   Svar til folketingsmedlem Helle Dam (S) fra kulturministeren 10 November 2009.
*Medielicensen er en apparatafgift, som i medfør af radio- og fjernsynsloven skal betale af alle husstande, som er i besiddelse af.................*
  i medfør af radio- og fjernsynsloven? Der står ingen steder i radio og fjernsynsloven at Medielicensen er en apparatafgift
*§ 69. For apparater, som kan modtage og gengive billedprogrammer eller -tjenester, der er udsendt til almenheden, skal der betales medielicens.*
Google Medielicens (Licens kommer som nummer 4) og som nummer 6 dukker denne frem   Licens - Kulturministeriets hjemmeside  

(0) 

Efter at havde læst overskriften og de 5 første linier prøv at se hvilke ord man skal tage stilling til !
Licens, Medielicens, Betaling, Medielicenspligtigt, Betale, Medielicensen, Apparatafgift, Licenspligtige
Allerede her får man for meget at tage stilling til, hvis det skal gøres på en rimelig kort tid, ohh og det næste står med småt, men nu er man vel også nogenlunde klar over hvad det går ud på. Det der sker er at man hævder sin autoritet, du får smidt alle disse ord ind i hovedet i håb om at du bare acceptere uden at forstå det nærmere.
A  *Efter radio- og fjernsynsliven skal der betales medielicens for apparater, der kan modtage og gengive billedprogrammer og -tjenster, der er udsendt til almenheden.*
Dette er korrekt genskrevet
B  *Medielicensen omfatter alle apparater der er i stand til at modtage og gengive sådanne billedprogrammer og -tjenester.*
(kan) bliver ændret til   er i stand til at
hvor kom det fra?  sådanne
der er udsendt til almenheden.  udeladt
Betydningen af Lovens bogstaver bliver visket ud

*Det betyder, at medielicensen bl.a. omfatter traditionelle tv-apparater, pc`er og andre enheder der kan modtage og gengive billedprogrammer.*
(ihh jeg kan alså ikke finde ud af hvad der står på dette stykke papir! hvad menes der med insolvent? lad mig se det, nu skal jeg forklare hvad det betyder. Når det er forklaret bliver papiret uinteressant for nu har man fået at vide hvad det betyder.)
Vi kan alså se bort fra A og B for nu kommer forklaringen på hvad  Det betyder  § 69.
Forkortet for nemmere at forstå.
Medielicensen omfatter tv og pc der kan modtage og gengive billedprogrammer.
jo er det ikke derfor man har et tv? kan alle pc´er ikke gengive en youtube video?
så nu omfatter medielicensen alle tv og pc´er? men mangler der ikke et eller andet?
der er udsendt til almenheden.  udeladt
Det får det en hel anden betydning når det mangler.
Man holder sig ikke til lovens bogstaver. Der sker lovbrud.


Medielicensen er en apparatafgift?

Som man kan se, har den side fra kulturministeret heller ikke nogen identifikation, er det en huske seddel til byen? der kan selvfølgelig stå noget der er rigtigt!
   Hvad er forskellen på en lov og en bekendtgørelse? Gælder et cirkulære for alle borgere?
*Cirkulærer, vejledninger og skrivelser gælder kun forvaltningsmyndigheder og er altså ikke bindende for borgere.*

DR Licens står for opkrævning af Medielicensen, DR kan ikke selv få pengene (direkt) da dette ville være en licens man betalte for at se DR, dette ville ikke lade sig gøre, så skulle DR ud på en platform (internettet) som alle andre, og var tvunget til at bruge log in. Derfor har man sagt at Medielicensen er en apparatafgift, pengene (som DR opkræver) går i Statskassen, fordi nu er det en afgift i stedet for en licens.
Medielicensen er en apparatafgift?
Fulstændigt grotesk. intet med virkeligheden at gøre.
Det står heller ikke i nogle love, hvordan skulle man også kunne forsvare det?
Hvem går til slagteren og ber om at se på et par brune sko med snørrebånd?
Man siger så, at vi betaler ikke for at se DR men for at vi har et apparat der kan modtage billedprogrammer fra DR, på denne måde forsvarer man at DR er åben på nettet for alle, og ifølge public service forpligtelserne skal DR nå ud til alle.
På den måde får man fat i dem der lige går ind på dr.dk og modtager billedprogrammer, derved opfylder de betingelserne for at betale medielicens.
Kan det ses på DRs bagrundstjeck, så vil DR vinde alle juridiske sager.
Radioen er blevet fritaget for licens?
Dem der så kun hører radio fordi den er gratis, bliver hele tiden henvist til fjernsynet, (og du kan se mere om det i aften på DR2)
Radiolytteren bliver måske fristet til lige at se det på tv eller internettet, og derved har lytteren nu ingået en kontrakt om at betale medielicens ifølge paragraf 69

*§ 69. For apparater, som kan modtage og gengive billedprogrammer eller -tjenester, der er udsendt til almenheden, skal der betales medielicens.*
Apparatafgift?
når der opkræves penge! står der så ikke Medielicens?
At medielicensen er en apparatafgift er ikke at finde i nogen lov

Dato
nr
Vedrørende
Status
 20/12/2006  LOV nr 1569
Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om leje
 Historisk
 20/06/2008  LBK nr 338
Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed
 Historisk
 27/05/2009  LBK nr 429
Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed
 Historisk
 30/05/2009  LOV nr 426
Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed
 Historisk
 26/08/2009  LBK nr 827
Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed
 Historisk
 06/05/2010  LBK nr 477
Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed
 Historisk
 08/12/2010  LOV nr 1360
Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed
 Historisk
 06/05/2011  BEK nr 434
Bekendtgørelse om licens
 Historisk
 06/10/2011  LBK nr 988
Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed
 Historisk
 27/05/2013  LOV nr 513
Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed
 Historisk
 24/06/2013  BEK nr 812
Bekendtgørelse om medielicens
 Gældende
 23/09/2013  LBK nr 1188
Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed
 Gældende

   Alfabetisk oversigt over samtlige skatte- og afgiftslove
Man kan ikke uden videre give ordet Medielicens en anden betydning (apparatafgift) og i kraft af at det nu er en apparaafgift så er der andre regler end der er dækning for i Medielicensloven.
Hvad er den underlæggene dækning for det?.
Det nærmeste jeg kan finde er dette
B 93 Forslag til folketingsbeslutning om fritagelse for medielicensbetaling. tirsdag 20.03.2007
   KULTURMINISTEREN (Brian Mikkelsen) Ministertale

 

Medielicensen er en Teknologineutral Apparatafgift? wow
Kan man så også sige at Kulturministeren er en Manipulator af Lovteksten?
Nå nej det var et dårligt eksempel, for det er en sandhed.
Det sidste der står skrevet er fulstændig rigtigt, hvis ens apparat ikke kan modtage TV
Ohh Brian du glemte vist  der er udsendt til almenheden  hvem sagde Manipulator?

Det breder om sig som det ses her i den danske ordbog   Licens
Fra
*§ 69. For apparater, som kan modtage og gengive billedprogrammer eller -tjenester, der er udsendt til almenheden, skal der betales medielicens.*

 
Til
Afgift som man skal betale for at have og benytte radio- eller tv-apparat.

Ingen kommentar, det taler for sig selv.
kan modtage og gengive billedprogrammer eller -tjenester
Hvad mon -tjenester står for? hvis det er gældene for både billedprogrammer og tjenester kunne man så ikke havde fjernet - foran tjenester!

kan modtage og gengive billedprogrammer eller tjenester
Hvis det stod sådan, kan man ikke være i tvivl, det gælder både billedprogrammer og tjenester.

Som det ses, så står der rundt omkring dette!
Hvilke apparater er medielicenspligtige?
Pc´ere eller tilsvarende enheder.........såfremt der er adgang til internet med hastighed på 256kbit/s eller derover.
Det vil sige at hvis hastigheden foreksempel er 128Kbit/s så skulle man ikke betale medielicens da hastigheden er for langsom til at man kan se billedprogrammer, men med den hastighed kan man godt læse nyheder og alt muligt andet fra dr.dk
nyheder og alt muligt andet, er det ikke tjenester? grunden til at der står et - foran tjenester kan kun være
At medielicensloven kun omfatter billedprogrammer og ikke tjenester!
Google foreksempel (biler -Opel) og hvad sker der så? der sker det at de sider hvor ordet biler indgår kommer frem, men hvis ordet Opel også findes! bliver de sider fravalgt, ikke gældene.
(Programmer eller -tjenester) (biler -Opel)

Spørger:
Der står billedprogrammer eller -tjenester hvorfor står der et - ud for
DRlicens:
------pause------Billedprogrammer eller tjenester
Spørger:
Der står -
DRlicens:
Der er ikke noget - der står eller tjenester
Spørger:
Nej der står -
DRlicens:
Som kan modtage og gengive billedprogrammer, det er fordi at det også gælder for tjenester
Spørger:
Prøv at høre i paragraf69 står der -tjenester
DRlicens:
Det er fordi det der står foran bliver gentaget igen, også ud for tjenester
Spørger:
Jeg forstår ikke rigtig hvad du mener i paragraf 69
DRlicens:
Det er ikke noget - der står, det er en gentagelsesstreg og det betyder at det der står op over, før billedprogrammer også gælder for tjenester
Spørger:
Hvad mener du med genstgelsesstreg
DRlicens:
Det er et gentagelsestegn, fordi at man ikke skal skrive det hele en gang til
Spørger:
Det hele? der står jo bare eller -tjenester
DRlicens:
Der står ikke -tjenester
Spørger:
Jo der er et - tegn ud foran
DRlicens:
Der står som kan modtage og gengive billedprogrammer eller tjenester det er ikke noget - det betyder at de regler der står op over også gælder for tjenester så har du ikke forstand på at læse hvad der står.


At det skulle gælde både billedprogrammer og tjenester, er ikke i overensstemmelse med!
En internet forbindelse på mindre end 256kbit/s som godt kan modtage tjenester, er fritaget for at betales medielicens.

Spørger:
Nu står der - ud for tjenester
DRlicens:
Ja
Spørger:
Hvad betyder det? det betyder at det er ikke gældene for tjenester det er kun billedprogrammer eller hvad?
DRlicens:
Eller tjenester, jeg ved ikke hvad der menes med tjenester
Spørger:
Du ved ikke hvad der menes med tjenester? du kan se at der står et - ud foran ikke?
DRlicens:
ja
Spørger:
Hvorfor gør der det?
DRlicens:
Men så forsætter den
Spørger:
Nej hvorfor gør der det?
DRlicens:
Jeg har ikke skrevet det, jeg ved det ikke

Det er vigtigt at dette bliver gentaget
Modtager og gengiver man ikke billedprogrammer fra Danmarks Radio!
er man ikke forpligtet til at betale medielicens da man ikke opfylder lovpagraf 69
Hvis du ikke vil betale Licens for noget du ikke modtager, kan licensen opsiges i henhold til Paragraf 69.
men det skal understreges og det kan ikke understreges nok.
Så må du under ingen omstændigheder modtage / gengive billedprogrammer fra Danmarks Radio.
Heller ikke bare lige en enkelt gang
,
 Gør du det aligevel!
indgår du en kontrakt om at betale medielicens fordi du nu opfylder lovteksten i Paragraf69
Hvis du ikke betaler Medielicens overtræder du loven, du vil tabe en hver sag juridisk, hvis Danmarks Radio kan se det på deres Baggrundstjek.
(afhængig af hvilket apparat du har brugt)


Grunden til at medielicens loven er blevet overtrådt er ikke et spørgsmål om penge
men
Et totalitært styre hvor ingen må slippe der er den overordnet dagsorden. Men det er en anden Dokumentation.
Tænk nu bare ! nej han har ikke ret, i denne
MEDIELICENSEN INDEFRA
Jeg har ret og beviset er her, det er meget simpelt
hvis tingene ikke er som ovenskrevet så ville det første politikkerne
ville have efterlevet da de vedtog Medielicens loven! være
Hvis folk ikke vil bruge DR.dk ydelser skal de selvfølgelig i vores
Demokratiske samfund IKKE betale for det.
Og så var denne Dokumentation ikke skrevet.
Med venlig hilsen
Jan H.Pedersen(1)   Spørgsmål og Svar fra dr.dk 6 jan 2007.
*Hvordan defineres medielicens?
Der indføres en medielicens, og den nuværende radiolicens bevares. Medielicensen omfatter alle apparater, der er i stand til at modtage billedprogrammer og -tjenester, herunder computere og visse mobiltelefoner. Den dækker alle licenspligtige apparater i den pågældende husstand og vil blive opkrævet efter det tilmeldingsprincip, som gælder for den nuværende licensordning.*

(2)   Spørgsmål og Svar fra Kulturministeriets hjemmeside 27 jan 2007.
*Spørgsmål: Hvilke nye apparater vil være omfattet af medielicensen?
Svar: Medielicensen vil principielt omfatte alle apparater, der er i stand til at modtage billedprogrammer og –tjenester. Det betyder, at medielicensen bl.a. vil omfatte:
Traditionelle tv-apparater
Computere med indbygget/tilkoblet tv-tuner
Computere med en internetadgang, der muliggør modtagelse af levende billeder. Indtil videre er det lagt til grund, at dette kræver en bredbåndsforbindelse på minimum 256 kbit/s.
Bærbare enheder (mobiltelefoner, PDA’er, video-IPOD’s mv.), forudsat at disse kan modtage billedprogrammer og –tjenester direkte via telenet (f.eks. 3G) eller internet.
Har man kun et traditionelt radio-apparat, skal man som hidtil kun betale radiolicens. Har man en bærbar enhed, der ikke kan modtage billedprogrammer, men kun lydprogrammer (f.eks. en mobiltelefon med FM-tuner) skal man ikke betale licens.
Det skal understreges, at der - som det også gælder nu - kun skal betales én licens pr. husstand. Såfremt en husstand er i besiddelse af et traditionelt tv-apparat og derfor allerede betaler farve-tv-licens (det gælder langt den overvejende del), vil man overhovedet ikke blive berørt af omlægningen. Derimod vil de husstande, som hverken er i besiddelse af et tv eller radioapparat, eller som kun er i besiddelse af et radioapparat, blive berørt, såfremt de har en PC eller en bærbar enhed, der er i stand til at modtage billedprogrammer. Der vurderes at være tale om et relativt begrænset antal.
For erhvervsvirksomheder vil der som nævnt i oplægget blive fastlagt en særlig ordning, der indrettes, så erhvervsvirksomhederne samlet set ikke skal betale mere end de ca. 70 mio.kr., som de i dag betaler i licens. Ordningens nærmere udformning vil blive fastlagt efter forslag fra DR og repræsentanter for erhvervslivet i fællesskab.*

(3)   Spørgsmål og Svar fra Kulturministeriets hjemmeside 13 feb 2007.
*Spørgsmål: Hvad er medielicens?
Svar: Medielicens er den betaling, som indehavere og brugere af et medielicenspligtigt apparat skal betale til DR Licens. Medielicensen er en apparatafgift og har
ingen sammenhæng med, hvad man
ser eller hører på det licenspligtige apparat.
Efter radio- og fjernsynsloven skal der betales medielicens for apparater, der kan modtage og gengive billedprogrammer og -tjenester, der er udsendt til almenheden.
Medielicensen omfatter alle apparater, der er i stand til at modtage og gengive sådanne billedprogrammer og -tjenester. Det betyder, at medielicensen bl.a. omfatter:
Traditionelle tv-apparater og tilsvarende billedfremvisere,
Pc’er eller tilsvarende enheder, der kan modtage og gengive billedprogrammer og –tjenester,
såfremt der samtidig via apparatet er adgang til internettet eller andre netværk med en hastighed på 256 Kbit/s eller derover,
Pc’er med modtageenheder, der kan modtage og gengive billedprogrammer og -tjenester via
radiobølger eller netværk (tv-tunere), eller
Andre enheder, der trådløst kan modtage og gengive billedprogrammer og -tjenester, der er
udsendt til almenheden, herunder f.eks. PDA’ere, mobiltelefoner med internetadgang m.m.*

(4)   *Spørgsmål: Hvem berøres af indførelsen af medielicens?
Svar: I lighed med den tidligere licensordning for husstande skal der kun betales én licens pr. husstand. Såfremt en husstand er i besiddelse af et traditionelt farve-tv-apparat og derfor har betalt farve-tv-licens, vil man ikke være berørt af omlægningen, da medielicensen beløbsmæssigt svarer til den hidtidige farve-tv-licens. Derimod skal de husstande, som hverken er i besiddelse af et tv- eller radioapparat, eller som kun er i besiddelse af et radioapparat, og som derfor hidtil enten ikke har betalt licens eller kun radiolicens, nu betale medielicens, såfremt de har en pc eller en bærbar enhed, der er i stand til at modtage og gengive billedprogrammer og -tjenester. Endelig bemærkes, at de (relativt få) husstande, der kun er i besiddelse af et sort/hvid tv-apparat, og derfor hidtil kun har betalt sort/hvid tv-licens, berøres, da de fremover vil skulle betale medielicens.
For så vidt angår erhvervslicensen gælder, at visse virksomheder, institutioner mv., vil skulle betale mere i licens end hidtil, mens andre vil skulle betale mindre. Der henvises til den nærmere omtale af den nye licensordning for erhverv og institutioner mv. i afsnittet "Hvad er medielicens for erhverv, institutioner mv." nedenfor.*
(5)   Spørgsmål og Svar fra dr.dk 19 maj 2007.
*Hvorfor sender I breve ud om medielicens, når jeg kun har radio?
Brevene bliver sendt ud i forlængelse af, at Folketinget indførte den nye medielicens fra nytår, hvor flere apparater blev licenspligtige - for eksempel computere og mobiltelefoner, der kan modtage og gengive billedprogrammer. Derfor kan licensforholdene også have ændret sig for eksempelvis for husstande, der kun har betalt radiolicens hidtil, og det er det, DR nu beder brevmodtagerne om at tage stilling til.
DR ved godt ved, at vi kommer til at ulejlige nogle, der også kun skal betale radiolicens efter de nye regler, men vi håber på forståelse og på, at folk, der er tilmeldt forkert, vil ændre på sagen, når de får brevet.*
(6)   Spørgsmål og Svar fra dr.dk 13 feb 2007.
*Hvem skal betale licens
Licensen er en afgift for alle over 18 år, som har et apparat, der kan modtage og gengive radioprogrammer, billedprogrammer eller -tjenester.
I Danmark findes indenfor husstandslicens to licenstyper:
Medielicens
Radiolicens
Licensbetalingen er ikke afhængig af, om du benytter dig af DRs public service tilbud: DR1, DR2, www.dr.dk, P1, P2, P3, P4 og de digitale radiokanaler, eller udelukkende ser udenlandske programmer.
Husk, at du har pligt til at tilmelde dig licens senest 14 dage efter, at du har anskaffet dig et licenspligtigt apparat.
Se her hvilke apparater der er licenspligtige*

(7)   Spørgsmål og Svar fra dr.dk 13 feb 2007.
*Hvad er et licenspligtigt apparat
Medielicens
Hvis du har et af følgende apparater, skal du betale medielicens:
Tv-modtagere eller tilsvarende billedfremvisere
Pc’ere eller tilsvarende enheder, der kan modtage og gengive billedprogrammer eller -tjenester, såfremt der samtidig via apparatet er adgang til internet eller andet netværk med en hastighed på 256 Kbit/s eller derover
Pc’ere med modtageenheder, der kan modtage og gengive billedprogrammer og -tjenester via radiobølger eller netværk (tv-tunere)
Andre enheder, der trådløst kan modtage og gengive billedprogrammer og -tjenester, der er udsendt til almenheden, herunder for eksempel PDA’ere, mobiltelefoner med internetadgang med mere
Radiolicens
Hvis du kun har følgende apparater skal du betale radiolicens
Traditionelle radioer (f.eks. transistorradio, stereoanlæg, clockradio, bilradio) og DAB-radioer, der alene kan modtage og gengive radioprogrammer.*

(8)   Fra dr.dk 16 jul 2007.
*Har du et licenspligtigt apparat?
Medielicens
Hvis du har et eller flere af disse apparater, skal du betale medielicens:
Tv eller tilsvarende apparat
Computer med adgang til internet eller et andet netværk med en download hastighed på 256 Kbit/s eller derover
Computer med enhed, for eksempel tv-tuner, som kan modtage tv via radiobølger eller netværk
Mobiltelefon med internetadgang PDA'er og andre enheder, der trådløst kan modtage og gengive billedprogrammer og -tjenester
Radiolicens
En radio er også dækket af medielicensen, men hvis du udelukkende har radio, skal du kun betale radiolicens.
Virksomheder og institutioner skal ikke betale radiolicens.*
(9)   Fra dr.dk 27 apr 2007.
*Medielicens
Pr. 1. januar erstattede medielicensen farve-tv-licensen og sort/hvid-tv-licensen. Medielicensen omfatter alle apparater, der er i stand til at modtage og gengive billedprogrammer og -tjenester, herunder pc’er og visse mobiltelefoner.
For en uddybning af licenspligtige apparater se her
Medielicensen dækker alle licenspligtige apparater i husstanden. Derfor skal man kun betale én medielicens pr. husstand - uanset, hvor mange computere, fjernsyn, radioer eller mobiltelefoner, man har.*
(10)

(11)

(12)

(13)

(14)   Spørgsmål og Svar fra Kulturministeriets hjemmeside 18 apr 2009.
Spørgsmål: *Har det betydning for, om man skal betale medielicens, hvad man ser eller hører i tv, på internettet osv.? Hvorfor skal man betale licens for at eje en computer med internetopkobling, hvis man ikke bruger den til at gå ind på DRs hjemmeside?
Svar: Licensen er en apparatafgift og har ingen sammenhæng med, hvad man ser eller hører på det licenspligtige apparat. Det har derfor ingen betydning, om man benytter sig af DRs tv- og internettilbud eller ej.*
(15)  Spørgsmål: *DR har valgt også at sende tv over internettet – hvorfor skal almindelige internetbrugere betale for det via medielicensen?
Svar: Det er en del af DRs public service-kontrakt med kulturministeren, at DR også skal levere indhold på internettet. Ifølge kontrakten skal DR bl.a. tilbyde public service-indhold – dvs. indhold i form af tekst, lyd og billeder, der opfylder kulturelle, sociale og demokratiske behov i det danske samfund – på alle relevante teknologiske platforme, lægge vægt på at producere public service-tjenester, der er specielt udviklet til disse platforme og drive internetaktiviteter med indhold og tjenester, der bruger internettets formidlingsformer og som bidrager til DRs public service-formål. DR skal desuden hurtigst muligt i kontraktperioden i lyset af de teknologiske muligheder anvende åbne standarder med henblik på generel tilgængelighed for alle brugere til DRs on-line-virksomhed. DRs internetsted skal bl.a. indeholde nyheder, programrelateret information, indhold til børn og unge, uddannelsestilbud, seerservice, debatfora, communities og anden brugerinddragelse samt produktioner med billed, lyd og tekst, og DR skal stille dette indhold til rådighed streamet og til download til modtagelse på stationære eller mobile platforme.
Medielicensen går til finansiering af DRs samlede tilbud til danskerne, herunder indholdet på internettet, og til visse andre formål, jf. svaret på spørgsmålet ovenfor om ”Hvad går licensen til?”
Det skal desuden nævnes, at licensen er en apparatafgift. Den har derfor ingen sammenhæng med, hvad man ser eller hører på det licenspligtige apparat.*
(16)  Spørgsmål: *Hvorfor kan man ikke lave et login på DRs hjemmeside, så det kun er licensbetalere, der kan komme ind på siden?
Svar: DR er som public service-station forpligtet til at nå ud til alle borgere i Danmark – en blokering af DRs hjemmeside, så ikke alle borgere kan få adgang til indholdet vil være i strid med dette princip. Hertil kommer, at licensen er en apparatafgift og ingen sammenhæng har med, hvad man ser eller hører på det licenspligtige apparat. Det er altså uden betydning, om man ser eller hører DRs tilbud f.eks. i tv og på internettet.*